top of page

 

Galgos del Fénix

 

Yhdistyksen säännöt

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdstyksen nimi on Galgos del Fénix, kotipaikka on Helsinki

 

2. Yhdistyksen tavoite ja toiminta

Yhdistyksen tavoitteena on parantaa espanjanvinttikoirien eli galgojen oloja ja kohtelua Espanjassa sekä etsiä kodittomille galgoille koteja.  Galgojen oloja pyritään parantamaan jakamalla tietoa galgojen tilanteesta sekä Espanjassa että Suomessa sekä auttamalla Espanjassa ja muissa maissa toimivia galgojen hyvinvointia ajavia muita rekisteröityjä yhdistyksiä tavara- ja rahalahjoituksin. Yhdistys pyrkii edesauttamaan vapaaehtoistyötä ja -toimintaa Espanjassa galgojen ns turvatarhoilla. Yhdistyksen tavoitteena on myös perustaa galgoille oma turvatarha Espanjaan jonka kautta galgoja adoptoidaan usiin koteihin Suomessa ja muissa maissa. Yhdistys ylläpitää tiedonvälitystä ja galgojen adoptiota varten internet-sivustoa. 

Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja järjestää maksullisia huvitilaisuuksia, huutokauppoja, myyjäisiä ja rahankeräyksiä tarvittavien lupien puitteissa. 

 

3. Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö joka toimii yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti ja jota yhdistyksen varsinainen jäsen suosittelee. Uusien varsinaisten jäsenten valinnan vahvistaa yhdistyksen hallitus. 

Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja maksaa yhdistyksen jäsenmaksun. 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä kutsua henkilö joka on merkittävästi edistänyt yhdistyksen tavoitteita. 

 

4. Yhdistyksen jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on menettelyllään aiheuttanut yhdistykselle vahinkoa tai ei toimi yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti. 

Kannatusjäsenen erotessa yhdistyksestä, ei eroamisvuoden jo maksettua jäsenmaksua palauteta. 

 

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä tai kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannatusjäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu jonka suuruudesta päätetään vuosikokouksessa. 

 

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kahdesta viiteen muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä tätä esittää.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä mukaanlukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus annetaan tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastaja/toiminnantarkastaja antaa kirjallisen lausunnon viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain tammi-toukokuussa.  Tarkka päivämäärä ilmoitetaan kaikille jäsenille sähköpostitse sekä yhdistyksen internet-sivulla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo tämän tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erikseen ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä 30 vrk kuluessa vaatimuksen esittämisestä hallitukselle.  Ylimääräisistä kokouksista ilmoitetaan jäsenille vuosikokouksen tapaan. 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta mutta läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide jota kannattaa yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian vuosikokouksessa käsiteltäväksi tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 vrk ennen vuosikokousta että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tavoitteiden edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Varat käytetään samalla tavalla mikäli yhdistys lakkautetaan. 

 

 

 

 

bottom of page